Voor een veilig sportklimaat

Bestuur Stichting KNSB TALENT TEAM MIDDEN-OOST gedragscode seksuele intimidatie en overig ongewenst gedrag.

Vastgesteld: november 2021

Onze visie

“We willen een talententeam zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een team waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen ons team is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken, als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen…..”

Als bestuur van KNSB TALENT TEAMS MIDDEN-OOST  willen we de zaken binnen onze Stichting goed op orde hebben. De zorg voor een plezierige en veilige omgeving voor iedereen en voor de sporters in het bijzonder, is daarin essentieel. We willen een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Daar horen afspraken en maatregelen bij om grensoverschrijdend gedrag preventief tegen te gaan. Daarnaast willen we als bestuur voorbereid zijn om professioneel en adequaat om te gaan met de gevolgen als dit toch aan de orde is. Kortom: ouders en sporters moeten ervan kunnen uitgaan dat het bestuur er alles aan doet om iedereen onbezorgd te laten sporten. 

De gedragscode is preventief bedoeld. De code sluit aan bij het landelijk beleid van NOC*NSF en KNSB “Samen naar een veiliger sportklimaat”. Dit beleid is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Evenals de KNSB kiest onze Stichting ervoor, om vooral plezier en onbezorgd sporten te benadrukken binnen een veilig sportklimaat. Dat is van toepassing op alle betrokkenen: bestuurders, actieve sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers. Bestuurders en trainers hebben hierin een voorbeeldfunctie. 

Preventie

Preventie ongewenste omgangsvormen
Sporters kunnen tijdens het sporten te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, en/of discriminatie. De gedragscode seksuele intimidatie en overig ongewenst gedrag is een uitwerking van het streven om waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend sportklimaat binnen onze teams. In een goed en stimulerend sportklimaat behoren sportiviteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Zo'n klimaat vereist een actieve bijdrage van een ieder die bij de Talent Teams betrokken is: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen sportomgeving signaleert. Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld; hetzij door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen. Het doel van de gedragscode is om deze uitgangspunten expliciet onder de aandacht te brengen van de sporters en trainers van de Stichting.

Het beleid van het KTT Midden-Oost is erop gericht een goed en veilig sportklimaat te waarborgen waarbij alle sporters met plezier kunnen sporten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ongewenst grensoverschrijdend gedrag kan de sfeer tijdens het sporten behoorlijk verstoren en kan van invloed zijn op de sportcarrière. Het KTT vindt ongewenst gedrag onaanvaardbaar en voert daarom een actief beleid om dit tegen te gaan. Het gaat daarbij om elke vorm van discriminerend, intimiderend en/of seksueel gedrag in zowel verbale als fysieke zin, dat als ongewenst of opgedrongen wordt ervaren door de ontvanger, is ongewenst. Daarom wil het bestuur zich inspannen om (seksuele) intimidatie en misbruik binnen de vereniging te voorkomen. 

In een goed en stimulerend sportklimaat behoren sportiviteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Zo'n klimaat vereist een actieve bijdrage van een ieder die bij de Talent Teams betrokken is: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen sportomgeving signaleert. Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld; hetzij door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen. De gedragscode seksuele intimidatie en overig ongewenst gedrag is een uitwerking van het streven om waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend sportklimaat binnen onze teams. Het doel van de gedragscode is om deze uitgangspunten expliciet onder de aandacht te brengen van de sporters en trainers van de Stichting.

Sporters kunnen tijdens het sporten onverhoopt toch te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, en/of discriminatie. Het KTT Midden-Oost heeft een vertrouwenscontactpersoon die in dergelijke situaties ingeschakeld kan worden. Indien nodig wordt de meldcode ‘Grensoverschrijdend gedrag in de sport’ van NOC*NSF gevolgd. 

Preventief beleid 
Het preventieve beleid concretiseren we op de volgende wijze: 

 • elke trainer beschikt over een VOG, een verklaring omtrent het gedrag; 
 • het actief en in voldoende mate kenbaar maken van de gewenste omgangvormen en onderstaande gedragscode bij alle betrokkenen via bijeenkomsten, website, enz.; 
 • het geven van adequate voorlichting over ons beleid en de risico's van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie binnen de Stichting; 
 • het wegnemen of verminderen van risico's met betrekking tot ongewenst gedrag en het toezicht op de naleving hiervan; 
 • voorlichting en eventueel scholing van betrokkenen bij de Stichting; 
 • de inbedding en borging van de gedragscode

En aanstelling van Vertrouwens Contact Personen.

Uitgangspunten hierbij zijn de adviezen van KNSB , NOC*NSF/Centrum Veilige Sport.

Gedragscode

De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waar trainers, coaches en begeleiders zich in hun activiteiten voor de Stichting aan dienen te houden. Allen hebben de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sporter kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen. 

Seksuele intimidatie

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst ervaart. Hier zit een subjectief element in; wat de één niet opvalt of als niet storend ervaart, kan door een ander als zeer vervelend en ongewenst worden ervaren. 

Voorbeelden van seksuele intimidatie:

 • onnodige of ongewenste aanrakingen; 
 • voortdurende opmerkingen over uiterlijk of seksuele geaardheid, rechtstreeks of via sociale media;
 • dubbelzinnige opmerkingen of gebaren; 
 • een bepaalde manier van kijken of nafluiten; 
 • (poging tot) aanranding of verkrachting. 

Andere vormen van ongewenst gedrag:

Agressie en geweld:
Psychisch en/of fysieke ervaringen van geweld en agressie zoals: verbaal of non-verbaal lastig vallen, bedreigen of aanvallen van anderen tijdens trainingen, wedstrijden en andere sportactiviteiten. We kennen vier vormen van agressie en geweld: 

 • verbaal: schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen; 
 • non-verbaal: tegen iemand aandrukken, vasthouden, expres naar je toetrekken; 
 • psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren; 
 • fysiek: schoppen, slaan, bijten, spugen. 

Pesten:
Bij pesten gaat het om ervaringen van vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, dat steeds gericht is op dezelfde persoon of groep. Het gebeurt vaak en gedurende langere tijd. De persoon (of groep) die het doelwit is, kan zich er niet effectief meer tegen verweren. We kennen de volgende vormen van pesten: 

 • sociaal isoleren; 
 • het sporten of het trainen onplezierig of onmogelijk maken; 
 • bespotten, rechtstreeks of via de social media; 
 • roddelen/geruchten verspreiden, rechtstreeks of via de social media; 
 • dreigementen, rechtstreeks of via de social media; 
 • het gebruiken van lichamelijk geweld. 

Discriminatie:
Elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van geslacht, leeftijd, handicap, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst, positie, die tot doel of gevolg heeft de gelijke behandeling van medewerkers aan te tasten of teniet te doen. Zoals gezegd, hebben bestuurders en trainers een voorbeeldfunctie. 

Gedragsregels begeleiders

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de (jeugdige) sporter zich veilig voelt; 
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de (jeugdige) sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening; 
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter; 
 4. De begeleider onthoudt zich van het aanzetten tot gebruik van doping/stimulerende middelen;
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik; 
 6. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Bij het corrigeren van de schaats-/skeelerhouding is het verstandig, vooraf te zeggen, dat je relevante lichaamsdelen (schouders, rug, heupen, enz.) gaat aanraken; 
 7. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie (dus ook via de social media) dan ook; 
 8. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer; 
 9. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen; 
 10. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan; 
 11. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken; 
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Reikwijdte 

Deze gedragscode is van toepassing op bestuurders, alle TalentTeamsporters en/of ouder, trainers, begeleiders en vrijwilligers binnen de Stichting in hun gedrag ten opzichte van: 

 • bestuurders; 
 • sporters en trainers ; 
 • andere personen die in opdracht van het bestuur van de stichting, dan wel als vrijwilliger bij de  Stichting werkzaam zijn; 
 • (werknemers van) derden 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De Stichting heeft meerdere vertrouwenscontactpersonen (VCP). Der VCP is er voor ieder die betrokken is bij het KTT Midden-Oost, die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil spreken. Deze vertrouwenscontactpersonen hebben een onafhankelijke positie en genieten daarin bescherming van de zijde van het bestuur. 

Taken van de vertrouwenscontactpersoon:

 • verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag; t
 • zorgen voor een adequate opvang van degene (jeugdige en/of ouders)die klachten heeft over ongewenst gedrag; 
 • zorgen voor vertrouwelijke behandeling van gegevens; 
 • zoeken naar een informele oplossing; 
 • terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht en eventueel bij de formele afhandeling daarvan; eventueel in samenwerking met de vertrouwenspersoon van de KNSB of NOC/NSF
 • periodiek verslag uitbrengen aan het bestuur of een bestuursvertegenwoordiger. 

Overige taken en aanvullingen:

Informatieverstrekking

 • de VCP geeft informatie en ondersteunt de TalentTeamsporters in het verkrijgen en begrijpen van informatie; 
 • de VCP verstrekt gevraagd en ongevraagd informatie aan de TalentTeamsporters en ouders van TalentTeamsporters over de inhoud van de functie en over het wettelijk kader, in ieder geval ieder jaar bij de startbijeenkomst van een nieuw team.

Aanspreekfunctie

 • bij problemen, vragen of klachten kunnen TalentTeamsporters en/of ouder rechtstreeks een beroep doen op de VCP; 
 • de bereikbaarheid van de VCP moet goed geregeld zijn. Ondersteuning bij klachten, klachtenbegeleiding en bemiddeling 
 • de VCP ondersteunt TalentTeamsporters en/of ouder in het verwoorden van klachten en het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat;
 • de VCP ondersteunt bij het maken van keuzes en het achterhalen van de nodige informatie. 
 • de VCP ondersteunt TalentTeamsporters en/of ouder, op hun verzoek, met het indienen van een klacht en de klachtbehandeling; de ondersteuning hierin is zowel praktisch (bijvoorbeeld het schrijven van een brief) als emotioneel (luisterfunctie) van aard. TalentTeamsporter en/of ouder bepalen in elke fase van behandeling zelf richting en doel: de VCP ondersteunt het proces. De VCP neemt geen beslissingen voor het betreffende lid;
 • de ondersteuning hierin is zowel praktisch (bijvoorbeeld het schrijven van een brief) als emotioneel (luisterfunctie) van aard. 
 • TalentTeamsporters en/of ouder bepalen in elke fase van behandeling zelf richting en doel; de VCP ondersteunt het proces. De VCP neemt geen beslissingen voor het betreffende lid. 
 • de VCP praat in principe niet namens de TalentTeamsporters en/of ouder (tenzij dit door betreffende persoon is aangegeven). 

Doorverwijzen

 • de VCP verwijst belangenbehartigers van de TalentTeamsporters en/of ouder door naar de voor hen geldende klachtenprocedure. De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NF vertrouwenspersoon en/of – adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Signalering en registratie

De VCP registreert binnengekomen klachten. De VCP maakt zo nodig jaarlijks een verslag met daarin een geanonimiseerde weergave van de binnengekomen klachten. Dit kan een bijdrage leveren aan een veiliger leef- en sport klimaat. De VCP stelt (structurele) tekortkomingen binnen de Stichting, voor zover deze afbreuk doet aan de rechten van de TalentTeamsporters en/of ouder, aan de orde. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht en doet niets zonder toestemming en medeweten van betreffende lid. 

Procedure:

 • De VCP kan zonder tussenkomst van bestuur van de Stichting door een sporter of zijn of haar opvoeder worden ingeschakeld. 
 • Een sporter kan schriftelijk, telefonisch of via de mail in contact komen met de VCP. De contactgegevens zijn op de website te vinden. 
 • Gesprekken kunnen in overleg op een gewenste locatie plaatsvinden. 
 • Indien noodzakelijk kan de VCP, met in acht neming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, horen. Dit kan alleen na toestemming van de betrokkene. 
 • De VCP informeert het bestuur onmiddellijk bij het vermoeden van een strafbaar feit met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het bestuur onderneemt vervolgens de noodzakelijke stappen (advies inwinnen, beraad, hoor en wederhoor, mogelijk aangifte bij justitie). 
 • Periodiek, bv. elk half jaar, vindt er een evaluatie plaats. De VCP levert hiervoor een geanonimiseerde rapportage aan bij het bestuur. Deze rapportage zal worden gebruikt ter verbetering van het bestuurlijk beleid van de Stichting.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersonen:

Claudia Paulus
Claudia Paulus

06-55362904
oscar_claudia@hotmail.com

Werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie, ouder van Vera van Ditshuizen

Maud van Toornenburg
Maud van Toornenburg

06-24873688
jasmaud@gmail.com

Praktijk voor psychotrama en psychotherapie, moeder van Tyche Wamsteeker.

Kees van Geel
Kees van Geel

06-21531591
kvgathletedevlopment@gmail.com